Oproep

Waarover gaat het ?
Pulse Foundation werd opgericht door ondernemers, met een filantropisch ideaal en een ambitie: de werkgelegenheid en welvaart bevorderen door de aanmoediging van het ondernemerschap. De stichting steunt zowel projecten die jongeren en minder jongeren bewust wil maken van het belang van de ondernemingsgeest als begeleidingsprojecten voor startende ondernemers. Pulse Foundation steunt duurzame projecten in België, die in belangrijke mate kunnen bijdragen tot het ondernemerschap, de welvaart en de jobcreatie in ons land.
Voor wie?
Pulse Foundation richt zich uitsluitend tot bestaande verenigingen,
 • Die de ondernemerszaak steunen in België.
 • Die hun impact aanzienlijk kunnen vergroten dank zij de steun van Pulse Foundation.
 • Die blijk geven van een financiële en organisatorische stabiliteit wat hun blijvende karakter garandeert.
 • Die een onberispelijke ethiek hanteren en bewijzen dat ze goed bestuurd worden.
 • En die dezelfde waarden en passie voor het ondernemerschap delen.
Wat verstaan we onder steun aan het ondernemerschap?
Pulse Foundation steunt alleen ontwikkelingsprojecten. In geen enkel geval betaalt de stichting de werkingskosten. Pulse Foundation richt zich tot verenigingen die op een duurzame manier werken aan een van de volgende 5 ondernemingshefbomen:
 • Bewustmaking van jongeren, zowel in het lager, middelbaar of hoger onderwijs.
 • Voorbereiding tot het beroep van bedrijfsleider in het kader van een aanpak met sociaal karakter.
 • Begeleiding van starters of overnemers van ondernemingen.
 • Begeleiding van onderzoekers of samenwerking met onderzoekscentra om de oprichting van spin offs te bevorderen.
 • Onderzoek naar en documentatie over het thema ondernemerschap, de oprichting van ondernemingen en de invloed ervan op de welvaart.
Hoe een kandidatuur indienen?
Vul het online aanvraagformulier in. U kunt ook een mail sturen met al uw gegevens en een beschrijving van uw activiteit naar pb@pulsefoundation.be. Wij nemen dan contact met u op.  
Financiële steun
Pulse Foundation steunt alleen ambitieuze ontwikkelingsprojecten die een belangrijke en meetbare impact hebben op de welvaart, de creatie van ondernemingen en jobs. Voor projecten met een sociaal karakter, kan de evaluatie gebeuren op basis van het aantal personen dat de werkloosheid of bijstand verlaat. De financiering gaat over 3 jaar waarna het project zijn leefbaarheid zonder de steun van de stichting moet kunnen aantonen. Pulse Foundation kan tot 50% van een ontwikkelingsproject steunen binnen een bedrag van 100.000 tot 200.000 €/jaar.
Selectiecriteria
Pulse Foundation kiest projecten op een nauwgezette, objectieve en transparante en gemotiveerde wijze. De selectiecriteria hebben zowel betrekking op het project als op de vereniging. Toon de selectiecriteria.
Goedkeuringsprocedure
De procedure bestaat uit 4 fasen die minstens 3 maanden in beslag nemen. Zodra een project is aanvaard, wordt het zesmaandelijks gevolgd.
Fase 1 – PRESELECTIE:
Tijdens een eerste contact maken we beter kennis en gaan we na of de vereniging in aanmerking komt, met name met betrekking tot de volgende punten:
 • Vereniging zonder winstoogmerk
 • De activiteiten van de vereniging hebben een impact op het ondernemerschap
 • Er is ambitie voor groei
 • Financiële degelijkheid
Fase 2 – BESCHRIJVING VAN HET ONTWIKKELINGSPROJECT:
Het project en de steun die u vraagt moeten concreet, gedetailleerd en onderbouwd zijn. Het bedrag van de subsidie en de aard van de andere gewenste steun moeten precies omschreven en gemotiveerd worden. Op het einde van een periode van 3 jaar moet de vereniging in staat zijn het project voort te zetten zonder de steun van de stichting. De beschrijving moet ook een zesmaandelijkse evaluatie van de werking en van de verkregen resultaten omvatten.
Fase 3 – PRESENTATIE AAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Uw project wordt daarna voorgesteld, door de persoon die verantwoordelijk is voor de werking ervan, aan onze Raad van Bestuur. Deze presentatie wordt gevolgd door een vraag/antwoord-sessie.
Fase 4 - GOEDKEURING:
De Raad van Bestuur analyseert het project. Het kan worden goedgekeurd, goedgekeurd onder voorwaarden of afgewezen. De Raad van Bestuur omschrijft, desgevallend, de voorwaarden en bepaalt het bedrag en de financieringsmodaliteiten.
Fase 5 – EVALUATIE:
Pulse Foundation begeleidt de vereniging tijdens de hele samenwerking. Een persoon van Pulse Foundation woont de Raad van Bestuur en andere belangrijke vergaderingen van de vereniging bij, evenwel zonder stemrecht of beslissingsmacht. Tweemaal per jaar maken we een evaluatie van de werking van het project, van de toegekende bedragen en de verkregen resultaten. Aan het einde van de samenwerking rond een project maken Pulse Foundation en de vereniging een algemene evaluatie, voor wat betreft de resultaten van het project en de impact ervan op de welvaart, het ondernemerschap en de jobcreatie.

Reacties zijn gesloten.